مجوزها

مجوزها و رتبه بندی:


⦁ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی
⦁ شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی: رتبه 2
⦁ مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیک: رتبه 3
⦁ تولید و ارائه دستگاههای جانبی: رتبه 4
⦁ تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame : رتبه 6

⦁ عضویت در پارک علم و فنآوری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
⦁ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
⦁ پروانه عرضه خدمات ورود ، خرید و فروش تجهیزات رادیویی
⦁ عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
⦁ کارت بازرگانی
⦁ کارت اتاق بازرگانی و صنایع ( ایران – آلمان)
⦁ گواهینامه ISO9001
⦁ گواهینامه HSE